یافته‌های مانومتری آنورکتال در یبوست مزمن در کودکان

مانومتری-کودک

یبوست یک بیماری شایع در میان کودکان است. یکی از روش‌های که هم از نظر تشخیصی اهمیت دارد و هم می‌تواند به اتنخاب روش درمانی در این بیماران کمک کند مانومتری می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافته‌های مانومتری در کودکان مبتلا به یبوست مراجعه کننده به بیمارستان کودکان می‌باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی می‌باشد که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ بر روی کودکان مبتلا به یبوست مراجعه کننده جهت انجام مانومتری به بیمارستان کودکان صورت گرفته است. پس از اخذ رضایت کتبی از پدر و مادر بیماران تمامی بیماران که حاضر به شرکت در مطالعه گردیدند تحت مانومتری با دستگاه و اتر پرفیوز ساخت کشور ژاپن قرار گرفتند. جهت هر بیمار متغیرهایی چون سن، جنس، شکایت اصلی، نتیجه مانومتری، رژیم غذایی، و نحوه درمان بوسیله پرسشنامه امتیاز بندی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 و تست‌های آماری توصیفی، test T و کای اسکونر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجوع ۷۱ نفر وارد مطالعه گردیدند. میانگین سن افراد مورد مطالعه ۱/۴۳+-۴/۹۸ سال بود. ۳۴ نفر (۴۷/۹درصد) پسر و ۳۷ نفر (۵۲/۱درصد) دختر بودند. ۱۶ نفر (۲۲/۵درصد) به صورت حاد دچار یبوست شده بودند و ۵۵ نفر (۷۷/۵درصد) به صورت مزمن دچار یبوست شده بودند. همچنین ۱۱ بیمار (۱۵/۵درصد) شرح حال از دفع مکونیوم با تاخیر داشتند. از نظر تشخیصی ۱۷ بیمار (۳۱درصد) یبوست از نوع Retentive typs داشتند. از نظر تغذیه‌ای ۲۸ نفر (۳۹/۴درصد) مصرف فیبر زیاد و ۶ نفر (۸/۵درصد) مصرف مایعات زیاد را ذکر می‌کردند و ۳۷ نفر (۵۲/۱درصد) عادات تغذیه‌ای معمولی داشتند. هیچکدام از بیماران سابقه خانوادگی مشکلات روانی را نداشتند. در معاینات صورت گرفته در تمامی بیماران تون اسفنگتر طبیعی بود و درهیچکدام از بیماران Stenosis مشاهده نشد. جهت درمان بیماران در ۱۹ بیمار (۲۸/۸درصد) از روش Pull Through و در ۲۷ بیمار (۳۸درصد) Botox و در ۳۴ بیمار (۴۷/۹درصد) از درمان دارویی استفاده گردیده است. میانگین شدت علایم بعد از درمان در گروه مرد و زن به ترتیب ۳/۸۸ و ۴/۵۹ بود. این تفاوت از نظر آماری معنادار می‌باشد.(۰/۰۳=P) تفاوت از نظر آماری بین شدت علایم بعد از درمان بر حسب سایر متغیرها وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: در مجوع مطالعه ما موید مطالعاتی است که نقشی موثر را برای مانومتری در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به یبوست ذکر نموده‌اند. مطالعت دیگری که به بررسی شدت علایم قبل و بعد از درمان بیماران می‌پردازند توصیه می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *