مانومتری سنجش پاتوفیزیولوژی عضو موردنظر می باشد. GASTRO EXPLOORER یکی از جدیدترین انواع مانومتری از وفاژیال و آنال است. مشخصه ای که این دستگاه را نسبت به انواع مشابه داخل کشور متمامیز می سازد ارائه نتایج به صورت 4 بعدی می باشد. پروب های خاصی در داخل آنال یا ازوفاژیال فرد قرار داده می شود که در موارد مورد نیاز می توانند با استفاده از هوا، آب و یا واردکردن موادجامد، حرکات وتوانایی عضلات ونیز جدار را بررسی نمایند.

ESOPHAGEAL MANOMETRY

از اسفنکتر فوقانی تا اسفنکتر تحتانی مری را بررسی می کند.

پیام بگذارید